Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

POVINNÉ INFORMACE

UZSI.czČlánkyArchiv článků › POVINNÉ INFORMACE

 1. Název. Úřad pro zahraniční styky a informace.
 2. Důvod a způsob založení. Úřad pro zahraniční styky a informace je zpravodajská služba České republiky, která zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničněpolitických a ekonomických zájmů České republiky. Úřad pro zahraniční styky a informace byl zřízen zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
 3. Kontaktní spojení.
 4. Žádosti o informace. Na adrese uvedené pod bodem 3.
 5. Příjem žádostí a dalších podání. Na adrese uvedené pod bodem 3.
 6. Opravné prostředky. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat na adrese uvedené pod bodem č. 3, a to do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze podat na adrese uvedené pod bodem č. 3, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne, kdy uplyne lhůta pro poskytnutí informace.
 7. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva Úřadu pro zahraniční styky a informace o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022.

Úřad pro zahraniční styky a informace zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu za rok 2022 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 5
 2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Úřadu pro zahraniční styky a informace o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které Úřad pro zahraniční styky a informace vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0“