Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Kdo jsme

UZSI.czČlánkyUZSI - O nás › Kdo jsme

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) je zpravodajskou službou České republiky, jejímž prvořadým cílem, snahou a posláním je zabezpečovat pro ústavní činitele a orgány státní správy České republiky včasné, objektivní a kvalitní zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky.

Smyslem naší práce je chránit Českou republiku proti hrozbám, kterými jsou mezinárodní terorismus, proliferace zbraní hromadného ničení a jejich komponent, ekonomická zločinnost, různé formy politického extremismu a podobně.

Náplní naší práce je získávat a vyhodnocovat zpravodajské informace, které nejsou dostupné prostřednictvím standardních prostředků a aktivit (například diplomacie) a které splňují následující kritéria:

  • jejich původ je v zahraničí (byť mohou být získány z území České republiky);
  • mají vztah k problematice, jejímž sledováním jsme byli pověřeni vedením státu;
  • jsou určenému odběrateli neznámé a byly zpravidla získány využitím zpravodajských prostředků.

Naší ústřední snahou je, aby získané informace byly relevantní, objektivní a včasné.

Působnost naší služby je upravena zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Řídíme se právními předpisy České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, usneseními vlády, zvláštními řídícími akty ministra vnitra a vnitřními předpisy. Zaměstnanci našeho úřadu se řídí rovněž etickým kodexem.

Podle § 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jsme samostatnou organizační složkou státu.

Vnitřní organizaci a činnost našeho úřadu upravuje statut, který schvaluje vláda České republiky. Náš rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

Ve znaku našeho úřadu je Tacitovo "Sine ira et studio" (Annales 1.1). Heslo znamená "bez hněvu a zaujatosti", "bez zášti a přízně", "bez předsudků a vášní". Vyjadřuje, že sloužíme státu, a nikoli partikulárním zájmům.