Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Dotazy

UZSI.czČlánkyDotazy

PODÍLÍTE SE NA DIPLOMATICKÉ ČINNOSTI?

Dotazy

Samozřejmě ano, pro služby s vnější působností je to věc zcela přirozená. Ostatně, prioritním odběratelem našich služeb je právě Ministerstvo zahraničí ČR. Námi poskytovaný servis plní důležitou podpůrnou roli pro diplomatickou činnost našeho…

MŮŽETE PŮSOBIT NA ÚZEMÍ ČR?

Dotazy

Ano, zákon nám to umožňuje, i když jsme zpravodajskou službou s vnější působností. Předmětem našeho zájmu jsou specifické informace, které - jak výslovně říká příslušný zákon - mají původ v zahraničí. Názor, že takové informace lze získat…

MÁTE PRÁVO ZATÝKAT ČI VYSLÝCHAT?

Dotazy

Ne. Naše činnost nemá represivní charakter. Naše služba není orgánem činným v trestním řízení a z naší práce nevyplývá žádné ohrožení práv a svobod občanů ČR. V případě, že jako vedlejší produkt své činnosti zjistíme poznatek, který kompetenčně…

MÁTE PRÁVO ODPOSLOUCHÁVAT?

Dotazy

Ne. Odposlech mohou - za zákonem stanovených podmínek - vedle orgánů činných v trestním řízení využívat pouze služba s vnitřní působností, tj. BIS a také VZ.

KDO VÁS KONTROLUJE?

Dotazy

Naše činnost podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Rozsah a způsob kontroly je zakotven v zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České…

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE ŘÍDÍTE?

Dotazy

Naše působnost je upravena zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Řídíme se právními předpisy České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, usneseními vlády,…

JAKOU PODOBU MAJÍ ÚKOLY, KTERÉ PLNÍTE?

Dotazy

Úkoly, které zákonem vymezeným způsobem dostáváme a plníme, lze rozdělit do několika kategorií. Máme dlouhodobá zadání - dlouhodobé priority na cca 5-10 let. Mezi střednědobá zadání patří příslušná utajované usnesení vlády, tzv. roční priority. Za…

JAKÉ JE VAŠE HLAVNÍ POSLÁNÍ?

Dotazy

Jsme jednou ze zpravodajských služeb České republiky. Naším úkolem je zabezpečovat zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů naší republiky. Předmětem…

JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKY PROVÁDÍTE?

Dotazy

Jsme jedním z orgánů státní správy vykonávajících úkoly podle zákona č. 412/2005 Sb., a to tím, že zajišťujeme a provádíme bezpečnostní prověrky svých zaměstnanců a uchazečů o přijetí a vydáváme a odnímáme těmto osobám osvědčení a certifikáty.…

JAK VYPADAJÍ VAŠE VÝSTUPNÍ ZPRÁVY?

Dotazy

Výstupní zprávy mohou mít mnoho podob. Jejich příprava se ale samozřejmě řídí přísnými pravidly. Zprávy je také možné dělit do kategorií. Interní označení "Informace" nese analyticky jednodušší výstup zpracovaný převážně na bázi otevřených zdrojů, a…

JAK PRACUJETE A JAKÉ METODY POUŽÍVÁTE?

Dotazy

K zabezpečování zájmových informací a k jejich verifikaci využíváme tyto základní metody: zpravodajskou operativní práci (lidské zdroje - tzv. humint), sběr informací pomocí technických prostředků (např. rádiové zpravodajství - tzv. sigint), výměnu…

JAK PŘIJÍMÁTE NOVÉ PŘÍSLUŠNÍKY?

Dotazy

Jako každá zpravodajská služba jsme organizací elitního typu. Uchazeči o přijetí do služby musí splňovat lidsky i odborně přísnější kritéria, než s jakými se lze běžně setkat u jiných přijímacích řízení. Vzhledem k důkladnosti a náročnosti výběru…
  • 1

AUTORSKÁ PRÁVA

Archiv článků

PŘÍSTUPNOST

Archiv článků

POVINNÉ INFORMACE

Archiv článků

ACCESSIBILITY

Archiv článků

AUTHORS' RIGHTS

Archiv článků