Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Etický kodex

UZSI.czČlánkyUZSI - O nás › Etický kodex

Krédo ÚZSI

Úřad pro zahraniční styky a informace jako zpravodajská služba ČR se, v duchu věrnosti demokratickým hodnotám, ústavě a zákonu, při zachování lidské důstojnosti a integrity a za maximálního možného dodržování zákonnosti, zavazuje efektivně zabezpečovat včasné, objektivní a kvalitní zpravodajské informace pro ústavní činitele a orgány státní správy tak, aby sloužil národním zájmům své vlasti a spoluochraňoval tak společnost. ÚZSI usiluje o zachování a rozvíjení vysoké úrovně etiky a profesionality, usiluje o to, být elitní službou. ÚZSI slouží státu, nikoli partikulárním subjektům.

Ve znaku ÚZSI je Tacitovo "Sine ira et studio". Toto heslo je příkazem nepředpojatosti a objektivity, je metaforou nestrannosti, rozvážného úsudku a věcnosti. V souladu s věrností vlasti a oddanosti sdíleným základním hodnotám je výzvou k profesionalitě. Bez zášti a přízně musí probíhat naše činnost, bez hněvu a zaujatosti, bez předsudků a vášní.

ÚZSI chápe úkol zabezpečovat zpravodajské informace - při současném zachování bezpečnosti ve všech jejích aspektech - jako úkol primární, základní. Ostatní činnosti, které ÚZSI vyvíjí, jsou sekundární, pomocné a servisní.

Etický kodex pracovníka ÚZSI

  1. Příslušník ÚZSI i jeho zaměstnanec (dále jen pracovník) se řídí zákony České republiky se zvláštním důrazem na smysl služební přísahy. Pracovník ÚZSI je loajální k demokratickým ideám právního státu a je oddán své vlasti. Uznává potřebu zpravodajské služby ve svobodné společnosti a ztotožňuje se s posláním ÚZSI. Pracovník ÚZSI se nemůže loajalitou zavázat k jiným organizacím a seskupením, která by mohla být v rozporu s jeho loajalitou k ÚZSI. Pracovník ÚZSI usiluje o růst své odborné kompetence.
  2. Pracovník ÚZSI si uvědomuje, že činnost ÚZSI jako celku, obraz ÚZSI v očích vnějšího světa a jeho individuální osud jsou vzájemně propojeny. Pracovník ÚZSI se vědomě a dobrovolně ztotožňuje s faktem, že svou prací v elitní organizaci zvláštního typu, jako je zpravodajská služba demokratického státu, je zčásti omezen ve svých občanských právech a svobodách či při jejich prosazování. Proto na veřejnosti nevyjadřuje své politické postoje a názory na celospolečenské otázky, jež by za politické mohly být považovány. Pracovník ÚZSI svou přirozenou touhu po veřejném uznání či veřejné satisfakci podřizuje kázni, potřebě důvěrnosti a potřebě služby nebýt středem veřejné pozornosti. Pracovník ÚZSI si je vědom, že ÚZSI má z bezpečnostních důvodů právo přiměřeně nahlížet i do jeho soukromé sféry.
  3. Pracovník ÚZSI si je vědom, že veškeré jeho chování - i v soukromé sféře - může mít dopad i na ÚZSI, a proto, zvláště při jednání za ÚZSI a při reprezentaci ÚZSI, postupuje vždy v souladu se zákony, požadavky občanské slušnosti a veřejné mravnosti, jakož i v souladu s nepsanými pravidly společenské etikety. Netaktní, předpojaté či povýšené vystupování při jednání s pracovníky součinnostních organizací veřejné správy nebo s občany je hrubým prohřeškem.
  4. Pracovník ÚZSI se vyhýbá všem situacím, které by mohly vést k podezření z konfliktu zájmů. Snaží se vyhnout takovému jednání, jež by mohlo ÚZSI kompromitovat. Pracovník ÚZSI chová služební fondy a služební majetek odděleně od svých soukromých a nakládá s nimi hospodárně. Bez zvláštního schválení nesmí vstupovat do obchodních či osobních vztahů s osobami a firmami, se kterými služebně jedná a nesmí od nich přijímat dary či protislužby.
  5. Pracovník ÚZSI ctí princip nezbytné znalosti ("need to know"), který znamená, že ten, kdo nepotřebuje konkrétní informaci ke své práci, nesmí ji znát a naopak, kdo ke své práci tuto informaci potřebuje, znát ji musí, a to v úplnosti.
  6. Pracovník ÚZSI si neustále uvědomuje, že musí mimo službu zachovávat mlčenlivost o záležitostech a informacích zevnitř ÚZSI, aniž by byly explicitně označeny jako utajované skutečnosti. (To se týká kontaktů se všemi nepovolanými osobami - včetně nejbližších osob, bývalých pracovníků ÚZSI, i úředních styků v rámci státní správy.)
  7. Pracovník ÚZSI si je vědom, že pokoutní šíření neopodstatněných sdělení (klepů, fám apod.) - i uvnitř organizace - je závažným etickým a bezpečnostním prohřeškem.
  8. Pracovník ÚZSI si je vědom, že výrazným či opakovaným nedodržováním uvedených pravidel se stává pro ÚZSI přítěží.