Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Kariéra

UZSI.czČlánkyKariéra › Kariéra

Vážená paní, vážený pane,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o možnost stát se pracovníkem naší služby. Vaše představa o práci ve zpravodajských službách je pravděpodobně zatím pouze rámcová. Určitě Vás ale nepřekvapíme, když hned na začátku upozorníme, že jde o práci velmi náročnou, která má svou povahou blíže k poslání než pouhému zaměstnání.

Jsme civilní zpravodajskou službou s vnější působností. Dominantní zahraniční rozměr naší činnosti pochopitelně dále zvyšuje nároky kladené na uchazeče o přijetí. Alfou a omegou naší činnosti je práce se specifickými informacemi. Proto existujeme. Proto pečlivě hledáme, vybíráme a analyzujeme. Neplatí to jen o informacích, které po nás žádá vláda a prezident. Platí to rovněž o lidech, kteří se ucházejí o přijetí do služby.

Tím chceme říci jediné: ucházíte se o práci, pro kterou musíte splňovat lidsky i odborně přísnější kritéria, než s jakými se lze běžně setkat u jiných přijímacích řízení. Ucházíte se o práci v organizaci elitního typu.

Možnosti uplatnění

Jak už jste mohli na jiném místě zjistit, naše služba je organizačně rozdělena do tří hlavních částí. Z jejich zaměření vyplývají požadavky na uchazeče o zaměstnání.

Oblast operativní - je vhodná zejména pro jazykově zdatné uchazeče, kterým nechybí politicko ekonomický přehled. Samozřejmostí jsou specifické charakterové vlastnosti, zejména značná míra samostatnosti a kreativity. Upozorňujeme, že práce operativce je velmi náročná. Vyžaduje vysokou míru loajality, odpovědnosti a spolehlivosti.

Oblast analytická - je vhodná pro ty, kdo disponují výbornými znalostmi z oborů jako jsou mezinárodní vztahy, politologie, ekonomie a další. Samozřejmostí jsou odpovídající znalosti jazyků, regionální a geografické znalosti a schopnost analytického myšlení. Mezi předpoklady patří vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru.

Oblast logistiky - v této oblasti můžeme nabídnout uplatnění jak vysokoškolsky, tak středoškolsky vzdělaným pracovníkům. O práci u nás se mohou ucházet právníci, ekonomové, specialisté IT, archiváři a další.

Nabídka volných pozic - zde

Co nabízíme

 • vysokou míru profesionality a firemní kultury;
 • atraktivní, různorodou, odborně náročnou práci;
 • perspektivu profesního růstu včetně vzdělávání (podle potřeb pracoviště a Vašich schopností);
 • odpovídající sociální a materiální zabezpečení;
 • odpovídající platové podmínky;
 • příjemné pracovní prostředí;
 • výhody plynoucí ze služebního poměru.

Co vyžadujeme

Základním předpokladem pro přijetí do služby je splnění požadavků zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Mezi ně patří:

 • uchazeč musí být občanem České republiky;
 • musí být starší 18 let;
 • musí být bezúhonný;
 • musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené pro práci;
 • musí být fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý;
 • a musí vyhovovat podmínkám zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a úspěšně absolvovat bezpečnostní prověrku, jejíž součástí je i důkladné psychologické vyšetření.

Dalšími kritérii, které jsou v rámci přijímacího řízení hodnoceny, jsou zejména: loajalita, odbornost, ochota sloužit České republice, důvěryhodnost, spolehlivost, pracovitost, umění jednat s lidmi, umění podřídit se, značná míra samostatnosti, flexibility a iniciativy, komunikativnost a schopnost práce v týmu.

Specifická omezení

Práce ve zpravodajské službě s sebou nese i určitá omezení. Naši pracovníci jsou částečně (ze zákona o služebním poměru a zákona o ochraně utajovaných skutečností) omezeni ve svých občanských právech a svobodách. Nesmí být členy politických stran a hnutí, nesmí stávkovat a nesmí podnikat, pokud jim to neumožňuje zákon.

Jak podat žádost o přijetí do služby

Samozřejmostí práce jakékoli zpravodajské služby je diskrétnost a dodržování přísných kritérii bezpečnosti při nakládání s informacemi jakéhokoli druhu. Stejný princip ctíme také v kontaktu s těmi, kdo se ucházejí o přijetí do služby. Prosíme Vás proto, abyste žádost o přijetí do služby neposílali elektronickou poštou, nýbrž výhradně písemně doporučenou poštou na adresu: Úřad pro zahraniční styky a informace, Střelničná 1673/10, 182 00 Praha 8. Vaše žádost by se měla skládat z motivačního dopisu a strukturovaného životopisu (prosíme uvést všechny základní informace - jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a aktuální kontaktní údaje). V žádosti dále uveďte, kterou ze základních oblastí uplatnění (operativní, analytická, logistická) preferujete.

Upozorňujeme, že vzhledem k důkladnosti a náročnosti výběru našich zaměstnanců trvá přijímací řízení obvykle několik měsíců. Ubezpečujeme Vás však, že každou žádostí o zaměstnání se vážně zabýváme. Pokud nás Vaše materiály zaujmou, budeme Vás kontaktovat nejpozději do šesti týdnů od jejich obdržení.