Vlajka České republiky pro přepnutí jazyku do češtiny Vlajka Ameriky pro přepnutí jazyku do angličtiny

Úřad pro zahraniční styky a informace

Vnější zpravodajská služba České republiky

Články UZSI.cz

UZSI.czČlánky

POVINNÉ INFORMACE

Archiv článků

Název. Úřad pro zahraniční styky a informace. Důvod a způsob založení. Úřad pro zahraniční styky a informace je zpravodajská služba České republiky, která zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu…

PŘÍSTUPNOST

Archiv článků

Informace jsou uvedeny ve formě, která je v souladu s vyhláškou (PDF, 409 kB) o přístupnosti vydanou Ministerstvem vnitra České republiky.

AUTORSKÁ PRÁVA

Archiv článků

Grafické zpracování a obsah stránek jsou vlastnictvím Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Obsah stránek jiných subjektů, na které je ze stránek ÚZSI odkazováno, je vlastnictvím těchto subjektů se všemi z toho vyplývajícími důsledky.…

PODÍLÍTE SE NA DIPLOMATICKÉ ČINNOSTI?

Dotazy

Samozřejmě ano, pro služby s vnější působností je to věc zcela přirozená. Ostatně, prioritním odběratelem našich služeb je právě Ministerstvo zahraničí ČR. Námi poskytovaný servis plní důležitou podpůrnou roli pro diplomatickou činnost našeho…

MŮŽETE PŮSOBIT NA ÚZEMÍ ČR?

Dotazy

Ano, zákon nám to umožňuje, i když jsme zpravodajskou službou s vnější působností. Předmětem našeho zájmu jsou specifické informace, které - jak výslovně říká příslušný zákon - mají původ v zahraničí. Názor, že takové informace lze získat…

MÁTE PRÁVO ZATÝKAT ČI VYSLÝCHAT?

Dotazy

Ne. Naše činnost nemá represivní charakter. Naše služba není orgánem činným v trestním řízení a z naší práce nevyplývá žádné ohrožení práv a svobod občanů ČR. V případě, že jako vedlejší produkt své činnosti zjistíme poznatek, který kompetenčně…

MÁTE PRÁVO ODPOSLOUCHÁVAT?

Dotazy

Ne. Odposlech mohou - za zákonem stanovených podmínek - vedle orgánů činných v trestním řízení využívat pouze služba s vnitřní působností, tj. BIS a také VZ.

KDO VÁS KONTROLUJE?

Dotazy

Naše činnost podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Rozsah a způsob kontroly je zakotven v zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České…

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE ŘÍDÍTE?

Dotazy

Naše působnost je upravena zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Řídíme se právními předpisy České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, usneseními vlády,…

JAKOU PODOBU MAJÍ ÚKOLY, KTERÉ PLNÍTE?

Dotazy

Úkoly, které zákonem vymezeným způsobem dostáváme a plníme, lze rozdělit do několika kategorií. Máme dlouhodobá zadání - dlouhodobé priority na cca 5-10 let. Mezi střednědobá zadání patří příslušná utajované usnesení vlády, tzv. roční priority. Za…

JAKÉ JE VAŠE HLAVNÍ POSLÁNÍ?

Dotazy

Jsme jednou ze zpravodajských služeb České republiky. Naším úkolem je zabezpečovat zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů naší republiky. Předmětem…

JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKY PROVÁDÍTE?

Dotazy

Jsme jedním z orgánů státní správy vykonávajících úkoly podle zákona č. 412/2005 Sb., a to tím, že zajišťujeme a provádíme bezpečnostní prověrky svých zaměstnanců a uchazečů o přijetí a vydáváme a odnímáme těmto osobám osvědčení a certifikáty.…

JAK VYPADAJÍ VAŠE VÝSTUPNÍ ZPRÁVY?

Dotazy

Výstupní zprávy mohou mít mnoho podob. Jejich příprava se ale samozřejmě řídí přísnými pravidly. Zprávy je také možné dělit do kategorií. Interní označení "Informace" nese analyticky jednodušší výstup zpracovaný převážně na bázi otevřených zdrojů, a…

JAK PRACUJETE A JAKÉ METODY POUŽÍVÁTE?

Dotazy

K zabezpečování zájmových informací a k jejich verifikaci využíváme tyto základní metody: zpravodajskou operativní práci (lidské zdroje - tzv. humint), sběr informací pomocí technických prostředků (např. rádiové zpravodajství - tzv. sigint), výměnu…

Etický kodex

UZSI - O nás

Krédo ÚZSI Úřad pro zahraniční styky a informace jako zpravodajská služba ČR se, v duchu věrnosti demokratickým hodnotám, ústavě a zákonu, při zachování lidské důstojnosti a integrity a za maximálního možného dodržování zákonnosti, zavazuje…

Znak a heslo

UZSI - O nás

Ve znaku našeho úřadu je Tacitovo "Sine ira et studio" (Annales 1.1). Heslo znamená "bez hněvu a zaujatosti", "bez zášti a přízně", "bez předsudků a vášní". Vyjadřuje, že sloužíme státu, a nikoli partikulárním zájmům.    

Historie ÚZSI

UZSI - O nás

Základní pilíře současného zpravodajského systému České republiky byly položeny v letech 1993 a 1994. V té době byly dotvářeny existující nebo vznikaly zcela nové instituce tak, jak to vyžadoval proces rozdělení československé federace a etablování…

CO DĚLÁME

UZSI - O nás

Příslušným orgánům státní správy České republiky poskytujeme zejména následující zpravodajství: politické zpravodajství o zahraničně politických skutečnostech a záměrech, které mohou mít vliv na zájmy České republiky; ekonomické zpravodajství o…

Odkazy

Odkazy

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Vláda ČR

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Archiv článků

Jak přijímáte nové příslušníky? Jak pracujete a jaké metody používáte? Jak vypadají vaše výstupní zprávy? Jaké bezpečnostní prověrky provádíte? Jaké je vaše hlavní poslání? Jakou podobu mají úkoly, které plníte? Jakými právními předpisy se…

JAK PŘIJÍMÁTE NOVÉ PŘÍSLUŠNÍKY?

Dotazy

Jako každá zpravodajská služba jsme organizací elitního typu. Uchazeči o přijetí do služby musí splňovat lidsky i odborně přísnější kritéria, než s jakými se lze běžně setkat u jiných přijímacích řízení. Vzhledem k důkladnosti a náročnosti výběru…

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

UZSI - O nás

Civilní rozvědka v letech 1990-1993 STÁHNOUT PDF Publikaci ve formátu PDF stáhnete kliknutím zde. Spolková zpravodajská služba a pražské jaro 1968 STÁHNOUT PDF Publikaci ve formátu PDF stáhnete kliknutím zde.

Kariéra

Kariéra

Vážená paní, vážený pane, velmi si vážíme Vašeho zájmu o možnost stát se pracovníkem naší služby. Vaše představa o práci ve zpravodajských službách je pravděpodobně zatím pouze rámcová. Určitě Vás ale nepřekvapíme, když hned na začátku upozorníme,…